Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Status: Završen

Opis projekta: Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta otpada Petrovačka dola, vrijedan je ukupno 1.896.552,00 kn od čega je 80% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (1.517.242,00 kn), dok je Grad Vukovar osigurao preostali iznos (379.310,40 kn). U sklopu projekta nabavljeno je: 1 kom rolo kontejnera zapremnine 32m3, 1 kom rolo kontejnera od 12m3, 1 kom rolo kontejnera otvorenog s ceradom, 2 kom metalnog kontejnera zatvorenog zapremnine 7m3, 4 kom metalnog kontejnera otvoreni 7m3, 1 kom metalnog kontajnera zatvoreni 5m3, 2 kom montažnog kontejnera za problematični otpad, 2 kom rampi za ulaz u montažne kontejnere, 1 kom cisterne za otpadna ulja zaprmenine 1000l, 2 kom kanti za stare baterije zapremnine 80l, 3 kom kontejnera za zamjensku ambalažu i filtere zapremnine 80l, 1 kom ormara za električni otpad, 4 kom box paleta, 4 kom posuda za sakupljanje eluata, 1 kom kom kontejnera za citostatike i citotoksike zapremnine od 80l, 1 kom ormara za kemikalije, 1 kom kontejnera za stare lijekove zaprmenine 80l, 1 kom kontejnera za tekstil zapremnine 1,5 m3, 1 kom vatrogasnog aparata, 18 komada sekundarnih spremnika -tankvana, 1 kom crpke nazubljene-ručne, 1 kom kompleta za crpljenje lužina i kiselina, 1 kom ormara za skladištenje zapaljivih tekućina, 1 kom montažnih kontejnera za opremu i alat, 3 kom rampu za ulaz u rolo kontejnere, 2 kom natpisnih tabli na ulazu u reciklažno dvorište, 46 kom natpisnih tabli uz kontejnere. Reciklažno dvorište namijenjeno je građanima Grada Vukovara radi besplatnog dovoza problematičnog otpada iz kućanstva.

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost (kn sa PDV-om): 1.896.552,00 kn

Sufinancirano od strane Fonda: 1.517.242,00 kn

% od osnovice: 80 %

Iznos komunalac: 0,00 kn

Iznos Grad Vukovar: 379.310,40 kn

Datum početka projekta: 21. svibnja 2015.

Datum završetka projekta: svibanj 2016.

Svojstva projekta: Završen