Cjenici

Sukladno članku 14.,15. i 16. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vukovara KLASA: 011-01/17-01/11; UR. BROJ: 2196/01-01-18-3 OD 31. siječnja 2018. godine, a nakon ishođene suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vukovara sukladno članku 33. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine"; broj 94/13, 73/17) trgovačko društvo Komunalac d.o.o. iz Vukovara u svojstvu Davatelja usluge donosi sljedeći cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara: