Pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije kao i obvezu tijela javne ovlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu s sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

Komunalac d.o.o., 32000 Vukovar, Sajmište 174, javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Komunalac d.o.o., 32000 Vukovar, Sajmište 174, na sljedeće moguće načine:

 • Putem telefona na broj: +385 (0)32 428 179
 • Putem faksa na broj: +385 (0)32 428 180
 • Elektroničkim poštom službeniku za informiranje: szi@komunalac-vu.hr
 • Na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
 • Poštom na adresu: Komunalac d.o.o., 32000 Vukovar, Sajmište 174, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Miroslav Mudri
Komunalac d.o.o., Sajmište 174, 32000 Vukovar
Tel: +385 (0)32 428 179
Fax: +385 (0)32 428 180
E-mail: szi@komunalac-vu.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.


Naknada za pristup informacijama

Komunalac d.o.o, 32000 Vukovar, Sajmište 174, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostava tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijala troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

 • Preslik jedne stranice veličine A4: 0,03 € (0,25 kn)
 • Preslik jedne stranice veličine A3: 0,07 € (0,50 kn)
 • Preslik jedne stranice u boji veličine A4: 0,13 € (1,00 kn)
 • Preslik jedne stranice u boji veličine A3: 0,21 € (1,60 kn)
 • Elektronički zapis na jednom CD-u: 0,53 € (4,00 kn)
 • Elektronički zapis na jednom DVD-u: 0,80 € (6,00 kn)
 • Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije:
 • 27,87 € (210,00 kn) za 64 GB,
 • 19,91 € (150,00 kn) za 32 GB,
 • 15,93 € (120,00 kn) za 16 GB,
 • 6,64 € (50,00kn) za 8 GB,
 • 3,98 € (30 kn) za 4 GB
 • Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik: 0,11 € (0,80 kn)
 • Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis: 0,13 € (1,00 kn)

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne ovlasti određuje na način da visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za usluge, trošak amortizacije koje ima tijelo javne ovlasti, te trošak poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Komunalac d.o.o., 32000 Vukovar, Sajmište 174, izdat će korisniku prava na informaciju, račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju („Narodne novine“ broj 85/15)


Opći propisi:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 108/96)
 • Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11)
 • Zakon o sustavu državne uprave – u odnosima uprave i građana („Narodne novine“, broj : 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2015. godinu link: http://tjv.pristupinfo.hr/

PROPISI EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

INTERNI AKTI

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje ODLUKA O IMENOVANJU DJELATNIKA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama Obrazac_2_Zahtjev_za_pristup_informacijama
 • Zahtjev za dopunu i/ili ispravak informacije Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija