Uključite se u javnu raspravu na temu cjenika parkiranja u našem gradu

Datum objave: 08.10.2019.

Otvoreno je savjetovanje s zainteresiranorom javnosti o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju cjenika karata za naplatu parkiranja na javnim površinama u gradu Vukovaru na kojima se vrši parkiranje uz naplatu.

Savjetovanje je otvoreno od 08. listopada i traje do 08. studenog 2019. godine.

Sukladno odredbama članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", broj: NN 68/18, 110/18), u svezi Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Grada Vukovara"; broj: 12/118) i u svezi članka 47. stavka 3. točke 18. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik grada Vukovara", broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, i 1/18.), isporučitelj komunalne usluge dužan je prije svake promjene cijene odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se isporučuje usluga.

Prema članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Slijedom navedenog, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. prije pribavljanja suglasnosti od strane izvršnog tijela Grada Vukovara na Prijedlog Odluke o utvrđivanju cjenika karata za naplatu parkiranja na javnim parkiralištima u gradu Vukovaru na kojima se vrši parkiranje uz naplatu provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kako bi širu javnost s područja Grada Vukovara upoznao s prijedlogom Cjenika uključio u donošenje konačnog Cjenika.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 08. studenog 2019. godine dostave svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Odluke o utvrdivanju cjenika karata za naplatu parkiranja na javnim parkiralištima u gradu Vukovaru na kojima se vrši parkiranje uz naplatu putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: info@komunalac-vu.hr.

Po završetku savjetovanja, izvješće o savjetovanju s javnosti objaviti će se na internetskoj stranici trgovačkog društva Komunalac d.o.o. (www.komunalac-vu.hr), a izvješće će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje Isporučitelja usluge o razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. lzvješće o savjetovanju biti će prilog Prijedlogu Odluke o utvrdivanju cjenika karata za naplatu parkiranja na javnim parkiralištima u gradu Vukovaru na kojima se vrši parkiranje uz naplatu koji će se dostaviti na suglasnost izvršnom tijelu Grada Vukovara.

Ukoliko ne želite da Vaš komentar bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.