Tvrtka Komunalac za "zeleniju" budućnost grada Vukovara

Datum objave: 13.02.2018.

Vlada Republike Hrvatske donijela je dugo očekivanu Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, sukladno kojoj su sve općine i gradovi u RH dužne prilagoditi sustav sakupljanja otpada na svome području. Uredba nalaže promjene u sustavu sakupljanja komunalnog otpada koje se odnose na odvojeno sakupljanje i predaju otpada namijenjenog recikliranju (papira, stakla, plastike, metala, tekstila, glomaznog otpada te problematičnog otpada koji nastaje u kućanstvima), bilo to putem uspostave primarne selekcije na kućnom pragu ili putem zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, a sve s ciljem poticanja recikliranja otpada i smanjenja proizvedenog miješanog komunalnog otpada kojeg se odlaže na odlagalištima.

Sukladno Uredbi, sve općine i gradovi imale su za obvezu do 01. veljače 2018. godine donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na svome području, kojom će se definirati sustav sakupljanja otpada na određenom području koji mora biti u skladu s odredbama Uredbe. Slijedom toga, Grad Vukovar je vijećnicima na gradskoj sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine predstavio predmetnu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vukovara, koja je jednoglasno prihvaćena i usvojena od strane svih vijećnika.

Odlukom se, sukladno zakonskoj regulativi, određuju obveze davatelja i korisnika javne usluge, određuje se obveza plaćanja cijene javne usluge za sve vlasnike odnosno korisnike nekretnina na području grada Vukovara, te je definiran okvir za novi način obračuna cijene javne usluge. Naime, Uredba je definirala obvezu plaćanja minimalne cijene javne usluge za sve korisnike (paušalni dio), dok će se zbrinjavanje otpada naplaćivati prema stvarnom broju odvoza spremnika za miješani komunalni otpad (jedinična cijena zbrinjavanja otpada uvećana za volumen spremnika i broj odvoza). Odvozi će se evidentirati putem elektronskog očitanja čipa sa kante za otpad, a korisnik će sam odlučivati hoće li na dan odvoza otpada prema rasporedu iznijeti kantu na pražnjenje ili neće.

Odluka i sva nužna zakonska regulativa o otpadu javno su dostupni putem web stranica Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i tvrtke Komunalac d.o.o. (www.komunalac-vu.hr).

Grad Vukovar i Komunalac, osim što aktivno rade na donošenju svih potrebnih dokumenata, paralelno rade i na prilagodbi sustava na terenu, što je iznimno velika i odgovorna zadaća kako za Grad Vukovar i Komunalac, tako i za građane grada Vukovara. U protekle 3 godine uložena su značajna sredstva Grada Vukovara i Komunalca u nabavljanje nove opreme, kao i popravak zastarjele opreme te su provedene brojne aktivnosti upravo u pogledu gospodarenja otpadom, međutim, najvažnije aktivnosti tek nam dolaze...

Slijedom novodonesene Uredbe i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području grada Vukovara, u tijeku je donošenje novog Cjenika usluga usklađenog s Odlukom i Uredbom, čije je donošenje planirano do kraja veljače. Nakon toga, radi sklapanja Ugovora s korisnicima, tvrtka Komunalac d.o.o. će početkom ožujka započeti evidentiranje svih korisnika, kao i naknadno čipiranje svih spremnika za otpad. Nakon evidencije korisnika, planirana je podjela žutih vrećica/spremnika za odvajanje plastične ambalaže svim evidentiranim korisnicima, sa detaljnim uputama za odvajanje otpada, dok će se u svim kvartovima postaviti i zeleni otoci za odvajanje stakla, metala i tekstila.

Također, nastaviti će se raditi na osiguravanju ostale potrebne opreme, a osim izgrađenog reciklažnog dvorišta, u planu je izgradnja sortirnice otpada u ovoj godini, a u skoroj budućnosti i postrojenja za obradu biootpada kako bi sustav gospodarenja otpadom na području grada Vukovara bio u potpunosti uspostavljen. Cjelokupni sustav gospodarenja otpadom dio je strateškog plana rada tvrtke Komunalac d.o.o. objedinjenog u projekt VU-ECO kojeg možete pogledati na linku: http://www.komunalac-vu.hr/o-nama/novosti/projekt-vu-eco-127/

O svim aktivnostima redovito ćemo informirati građane putem svih dostupnih sredstava priopćavanja kako bi naši građani bili pravovremeno informirani i uključeni u provedbu svih nužnih aktivnosti.

Zahvaljujemo svim građanima grada Vukovara na dosadašnjoj suradnji u pogledu uspostave sustava gospodarenja otpadom, te se nadamo još boljoj suradnji u budućnosti kako bi sustav kakav nalaže zakonska regulativa što prije bio uspostavljen, te kako bi naši građani imali što čistiji, zdraviji i ugodniji život u gradu Vukovaru, sa što boljim standardima zaštite okoliša.