Tvrtka Komunalac d.o.o. nastavlja pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Bogdanovci

Datum objave: 15.12.2023.

Temeljem provedenog postupka i Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci – ponovljeni postupak (KLASA: 363-02/23-02/03; UR.BROJ: 2196-8-01/01-23-17) tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vukovara nastavlja pružati uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci.

Koncesija za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dodjeljuje se na rok od 5 godina.

Detaljnije informacije o nastalim izmjenama i novom Cjeniku tvrtke Komunalac navedene su u brošurama koje je u mjesecu prosincu tvrtka Komunalac podijelila svim Korisnicima usluge na njihova obračunska mjesta.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju!

Vaš Komunalac d.o.o.