Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum objave: 14.12.2018.

Temeljem članka 6. stavka 1. i 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN broj: 125/11, 64/15) sukladno članku 35. stavka 8. Zakona i vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik grada Vukovara" broj: 3/2016), a u svezi članka 1. Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu grada Vukovara ("Službeni vjesnik grada Vukovara: broj: 9/99), direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara raspisuje natejčaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Više o natječaju pročitajte u priloženom dokumentu.

Dokumenti

Natječaj

Natječaj
0.63 MB