Reciklažno dvorište je nadzirani prostor posebno opremljen za sakupljanje otpada iz kućanstva gdje je moguće odložiti neopasni i problematični otpad koji nastaje u kućanstvima, kao što su veće količine papira i kartona, plastične, metalne i staklene ambalaže, folije, elektronički otpad, baterije, lijekove, otpadne gume i dr..

Ukoliko svoj stari štednjak (perilicu za rublje i sl.) ili dio starog namještaja želite zamijeniti novim, a još je upotrebiv, poklonite ga nekome. Time ćete učiniti dobro djelo te istodobno produljiti „životni“ vijek tog proizvoda. Ako iz nekog razloga ne želite tako postupiti ili je predmet u neispravnom stanju, a popravak preskup, odložite ga u reciklažno dvorište ili pričekajte odvoz glomaznog otpada na zahtjev. Nipošto ga ne odbacujte u prirodu! Time ćete sačuvati okoliš i ljudsko zdravlje te novac potreban za uklanjanje neodgovorno odbačenog otpada.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva.

Otpad na reciklažno dvorište „Petrovačka dola“, na adresi Vijeća Europe bb, Vukovar kao i na mobilno reciklažno dvorište bez naknade mogu dovoziti samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vukovara te Općine Bogdanovci.

Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke Komunalac d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta te popuniti odgovarajuće formulare prema uputama od strane upravitelja reciklažnog dvorišta.

Sakupljeni otpad na reciklažnom dvorištu skladišti se u za to namijenjenim spremnicima najduže do godinu dana te se predaje ovlaštenim osobama na obradu.


Što sve mogu odložiti na reciklažnom dvorištu?

- Problematični otpad: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari, deterdženti, lijekovi, baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, sprejevi pod tlakom, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, gume

- Otpadni papir: ambalaža od papira i kartona, papir i karton

- Otpadni metal: metalna ambalaža, metali

- Otpadno staklo: staklena ambalaža, staklo

- Otpadna plastika: plastična ambalaža, plastika

- Otpadni tekstil: odjeća, tekstil

- Krupni (glomazni) otpad

- Građevinski otpad iz kućanstva – beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali, građevinski materijali koji sadrže azbest (odnosi se samo na građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u 6 uzastopnih mjeseci).