Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara KLASA: 011-01/17-01/11; URBROJ: 2196/01-01/18-3, svi vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području grada Vukovara obvezni su korisnici javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Člankom 3. stavkom 2. predmetne Odluke, obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara dodijeljeno je trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Vukovara, OIB 83101904488 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

Pružanje javne usluge uređuje se Ugovorom između Korisnika usluge i Davatelja usluge za svako pojedino obračunsko mjesto. Izjava o načinu pružanja javne usluge smatra se Ugovorom između Korisnika i Davatelja usluge, a njen sadržaj propisan je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Izjava se popunjava za pojedino obračunsko mjesto Korisnika usluge, putem koje se Korisnik usluge treba izjasniti o korištenju nekretnine, potrebnom spremniku za miješani komunalni otpad na lokaciji obračunskog mjesta i dr. Korisnik usluge odgovoran je za istinitost podataka danih u Izjavi.

Svi korisnici usluge dužni su za sakupljanje miješanog komunalnog otpada koristiti čipirane spremnike Davatelja usluge, a korištenje spremnika mora biti u skladu sa Cjenikom usluga koji je u primjeni od 06. listopada 2022. godine. Ukoliko Korisnik usluge raspolaže adekvatnim spremnikom/spremnicima Davatelja usluge, čipiranje spremnika kod Korisnika izvršit će se nakon potpisa ugovora. Ukoliko Korisnik usluge ne raspolaže spremnikom Davatelja usluge ili koristi spremnik neodgovarajuće zapremnine, Davatelj usluge će nakon potpisa Ugovora osigurati Korisniku usluge odgovarajući spremnik.

Stjecanjem prava vlasništva odnosno korištenja nekretnine na području pružanja javne usluge, Korisnik usluge dužan je popunjenu i ovjerenu Izjavu sa odgovarajućim prilozima dostaviti Davatelju usluge, a o svakoj promjeni podataka iz Izjave dužan je obavijestiti Davatelja usluge u roku od 15 dana kada je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Sukladno odredbama Zakona, Uredbe, Odluke i Cjenika usluge, za sve korisnike propisana je obveza plaćanja minimalne cijene javne usluge za sve korisnike (paušalni dio), dok se zbrinjavanje otpada naplaćuje prema stvarnom broju odvoza spremnika za miješani komunalni otpad (jedinična cijena zbrinjavanja otpada uvećana za volumen spremnika i broj odvoza spremnika).

Iznimno, obveza plaćanja cijene minimalne javne usluge ne nastaje za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi, što je Korisnik usluge – vlasnike nekretnine dužan i dokazati (potvrda o isključenju uređaja za potrošnju pitke vode/električne energije od ovlaštenog isporučitelja pitke vode/električne energije na području pružanja javne usluge). Iznimno, korisnik usluge koji dokaže da je ujedno vlasnik druge nekretnine na području Grada Vukovara, može se izuzeti od obveze plaćanja cijene javne usluge za drugu nekretninu ako se ta nekretnina ne koristi, što je dužan i dokazati.

Svaka prijava, promjena ili odjava statusa Korisnika usluge može se izvršiti osobnim dolaskom u upravu tvrtke Komunalac d.o.o. (Sajmište 174, Vukovar), poštom ili e-mailom na info@komunalac-vu.hr, pri čemu je Korisnik usluge dužan dostaviti sve odgovarajuće dokaze koji potkrjepljuju njegov zahtjev.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Ostali

Služba za korisnike
Tel: +385 (32) 638 757
Email:
info@komunalac-vu.hr