Za sada plastičnu, metalnu i staklenu ambalažu, plastične vrećice kao i veće količine kartona i papira građani mogu odložiti u za to namijenjene "zelene otoke" na javnim površinama.

Ostali otpad koji nije predviđen za odlaganje na zelene otoke, odlaže se u zelenu kantu za miješani otpad (građevinski otpad, glomazni otpad, uginule životinje, baterije, akumulatori, gume, vrući žar, sav opasni otpad, sav reciklabilni otpad koji se može razvrstati, biootpad (do uvođenja spremnika za njegovo odlaganje na kućnom pragu), te ostali otpad neprikladan za odlaganje)

Lokacije zelenih otoka na koje građani mogu odložiti otpadni papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac) i staklenu ambalažu (zeleni poklopac) te plastične vrećice i foliju (smeđi poklopac):

  1. Ulica Bana Josipa Jelačića (stanica za tehnički pregled)
  2. Ulica Grgura Ninskog
  3. Bana Josipa Jelačića u Sotinu (nogometno igralište)
  4. Slavonska ulica u Lipovači
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Ivan Smolčić
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
ivan.smolcic@komunalac-vu.hr