Sukladno Odluci o Komunalnom redu Grada Vukovara, tvrtka Komunalac d.o.o. obavlja redovito sakupljanje komunalnog otpada pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Vukovara jedan puta tjedno, sukladno utvrđenom rasporedu odvoza otpada. Miješani komunalni otpad individualnih domaćinstava sakuplja se isključivo putem spremnika sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o besplatno dodijeljenih korisnicima usluge, dok se otpad višestambenih zgrada sakuplja putem kontejnera postavljenih na javnim površinama u neposrednoj blizini zgrada.

Na utvrđeni dan odvoza otpada, spremnike za otpad potrebno je postaviti ispred kuće na javnu površinu u blizini kolnika do 06:00 sati ujutro, na način da ne ometa promet.

Preuzimanje spremnika za otpad korisnici mogu učiniti isključivo osobnim dolaskom u tvrtku Komunalac d.o.o., svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 14:30 sati.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Ivan Smolčić
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
ivan.smolcic@komunalac-vu.hr