Svim pravnim osobama na području Grada Vukovar, odnosno korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, tvrtka Komunalac d.o.o. nudi uslugu prikupljanja papira i plastične ambalaže na zahtjev korisnika.

Za prikupljanje papira/plastične ambalaže potrebno je popuniti Dodatak 2 Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara koji mora biti ovjeren od strane Korisnika.
Prikupljanje papira i kartona te plastične ambalaže vrši se prema rasporedu kojeg određuje Davatelj usluge, o čemu je potrebno voditi računa prilikom odabira spremnika.

Za sakupljanje papira i kartona te plastične ambalaže Korisnik je dužan koristiti isključivo spremnike Davatelja usluge, a spremnici za plastičnu ambalažu će biti čipirani radi evidencije svakog odvoza. Za sakupljanje plastične ambalaže, Korisnik je dužan koristiti isključivo spremnike Davatelja usluge, a spremnici će biti čipirani radi evidencije odvoza.

Popunjen i ovjeren Dodatak 2. Izjave dostavlja se na adresu tvrtke Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar, a na temelju njega izdaje se traženi spremnik za papir i karton i/ili plastičnu ambalažu.

Obrazac Izjave dostupan je dolje u dokumentima, a za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@komunalac-vu.hr ili na broj telefona: 032/638-757.