Svim pravnim osobama na području Grada Vukovar, odnosno korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, tvrtka Komunalac d.o.o. nudi uslugu prikupljanja papira i plastične ambalaže na zahtjev korisnika.

Za prikupljanje papira/plastične ambalaže potrebno je popuniti obrazac zahtjeva koji mora biti ovjeren od strane Korisnika.
Za sakupljanje papira, Korisnik može koristiti vlastiti spremnik, no to treba naznačiti na zahtjevu, a spremnik označiti oznakom „PAPIR“.
Za sakupljanje plastične ambalaže, Korisnik je dužan koristiti isključivo spremnike Davatelja usluge, a spremnici će biti čipirani radi evidencije odvoza.

Popunjen i ovjeren zahtjev dostavlja se na adresu tvrtke Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar, a na temelju njega će se sklopiti Ugovor o pružanju usluge.

Raspored odvoza otpada vršit će se prema rasporedu kojeg određuje Davatelj usluge (papir će se odvoziti svaka 2 tjedna, a plastična ambalaža svaka 4 tjedna).

Obrazac zahtjeva dostupan je dolje u tekstu, a za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@komunalac-vu.hr ili na broj telefona: 032/638-757.