Pružanje i korištenje javne usluge uređuje se Ugovorom o korištenju javne usluge izmešu Korisnika usluge i Davatelja usluge, u Ugovorom se smatra Izjava o načinu korištenja javne usluge.

Ugovor se smatra sklopljenim kada:

  • Korisnik usluge Davatelju usluge dostavi Izjavu ili
  • Korisnik usluge Davatelju usluge ne dostavi izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja ili
  • Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge Davatelju usluge ne dostavi Izjavu