U poslovnom centru za održivo gospodarenje otpadom sadržane su 3 podjedinice:

1. Čistoća, sakupljanje i prijevoz otpada
2. Zbrinjavanje, oporaba i trgovina otpadom
3. Evidencija i naplata poslova gospodarenja otpadomČistoća, sakupljanje i prijevoz otpada obavlja poslove čišćenja javnih površina prema utvrđenom godišnjem Ugovoru sa Gradom Vukovarom. Također, obavlja redovito sakupljanje komunalnog otpada od korisnika prema utvrđenom godišnjem rasporedu odvoza na području Grada Vukovara. Na tim poslovima raspoređeno je ukupno 19 djelatnika.

Zbrinjavanje, oporaba i trgovina otpadom upravlja odlaglištem otpada Petrovačka dola, te reciklažnim dvorištem. Osim toga, planirana je izgradnja sortirnice korisnog otpada čije će upravljanje također biti povjereno ovoj podjedinici. Podjedinica zapošljava ukupno 6 djelatnika.

Evidencija i naplata poslova gospodarenja otpadom vodi ukupnu evidenciju korisnika usluge sakupljanja otpada na području Grada Vukovara, te vrši naplatu usluge. Na poslovima evidencije i naplate usluga gospodarenja otpadom zaposleno je 2 djelatnika.