• Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 http://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama
  • Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 http://www.zakon.hr/z/244/zakon-o-cestama
  • Odluka o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Vukovara 03/03, 3/13)
  • Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti (službeni vjesnik Grada Vukovara 08/12)
  • Odluka o uređenju prometa (Službeni vjesnik Grada Vukovara 08/04, 06/08, 04/09, 03/12)
  • Odluka o organizaciji i naplati parkiranja (Službeni vjesnik Grada Vukovara 12/19)
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Siniša Slavinić
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
sinisa.slavinic@komunalac-vu.hr