Ostavinski postupak
Nakon prijave činjenice smrti, Matični ured obavještava nadležni sud koji po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak iza pokojnika, ukoliko je bio vlasnik nekretnina ili pokretnina, novčanih primanja i sl. Nekretninom se između ostaloga smatra i grob. Ukoliko je pokojnik bio korisnik groba potrebito je od nadležne uprave groblja ishoditi Izvadak iz grobnog očevidnika koji služi za ostavinski postupak.

Kada je grob napušten?
Grob se smatra napuštenim ukoliko godišnja grobna naknada za isti nije plaćana 10 godina za redom. Istekom tog roka, prestaje pravo korištenja takvoga groba i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju.
Činjenica da je grob uređivan, održavan ili posjećivan ne utječe na prestanak prava korištenja.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?
Održavanje i uređivanje grobnog mjesta pravo je i obveza svakoga korisnika.

Kako se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta?
Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko grobno mjesto ima više su korisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među su korisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih su korisnika.

Kako se prenosi pravo korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika?
Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava provođenjem ostavinskog postupka za naknadno pronađenu imovinu.

Tko je vlasnik groblja, a tko grobnih mjesta?
Vlasnik svih groblja na području Grada Vukovara je Grad Vukovar. Fizičke osobe su korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnih uređaja (grobnica, spomenika, grobnih ploča). Zemljište koje zauzima grobno mjesto dodijeljeno je korisnicima na korištenje na neodređeno vrijeme. Dakle, korisnici nisu vlasnici zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto nego im je zemljište samo dodijeljeno na korištenje.

Tko ima pravo korištenja, a tko pravo ukopa?
Pravo korištenja je šire od prava ukopa. Pravo korištenja obuhvaća i pravo ukopa i pravo raspolaganja grobnim mjestom. Korisnik može ustupiti pravo korištenja grobnog mjesta i prodati nadgrobni uređaj. Može dati pravo ukopa trećoj osobi i može donositi sve odluke u svezi raspolaganja i uređenja grobnog mjesta. Pravo ukopa u grobno mjesto imaju (ako korisnik nije izričito pismenom zabranio) supružnik korisnika, roditelji korisnika te svi njegovi potomci sa svojim supružnicima.

Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji
Osobno pravo ukopa znači da se u grob smije pokopati samo osoba ili osobe izričito spomenute u pismenoj ispravi kojom se daje pravo ukopa. Pravo ukopa s obitelji znači da se u grobno mjesto može pokopati i supružnik osobe kojoj je dano pravo ukopa i svi njihovi potomci sa svojim supružnicima.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Damir Jukić
Tel: +385 (32) 410 554
Email:
damir.jukic@komunalac-vu.hr

Ostali

Služba za korisnike i naplatu
Tel: +385 (32) 410 654
Email:

Ostali

Služba za korisnike i naplatu
Tel: +385 (32) 410 559
Email: