Ostavinski postupak
Nakon prijave činjenice smrti, Matični ured obavještava nadležni sud koji po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak iza pokojnika, ukoliko je bio vlasnik nekretnina ili pokretnina, novčanih primanja i sl. Nekretninom se između ostaloga smatra i grob. Ukoliko je pokojnik bio korisnik groba potrebito je od nadležne uprave groblja ishoditi Izvadak iz grobnog očevidnika koji služi za ostavinski postupak.

Kada je grob napušten?
Grob se smatra napuštenim ukoliko godišnja grobna naknada za isti nije plaćana 10 godina za redom. Istekom tog roka, prestaje pravo korištenja takvoga groba i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju.
Činjenica da je grob uređivan, održavan ili posjećivan ne utječe na prestanak prava korištenja.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?
Održavanje i uređivanje grobnog mjesta pravo je i obveza svakoga korisnika.

Kako se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta?
Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko grobno mjesto ima više su korisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među su korisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih su korisnika.

Kako se prenosi pravo korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika?
Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava provođenjem ostavinskog postupka za naknadno pronađenu imovinu.

Tko je vlasnik groblja, a tko grobnih mjesta?
Vlasnik svih groblja na području Grada Vukovara je Grad Vukovar. Fizičke osobe su korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnih uređaja (grobnica, spomenika, grobnih ploča). Zemljište koje zauzima grobno mjesto dodijeljeno je korisnicima na korištenje na neodređeno vrijeme. Dakle, korisnici nisu vlasnici zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto nego im je zemljište samo dodijeljeno na korištenje.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Josip Pešić
Tel: +385 32 410 554
Email:
josip.pesic@komunalac-vu.hr