Zakon o gradnji NN 153/13
http://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13
http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html

Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13
http://www.zakon.hr/z/691/Zakon-o-građevinskoj-inspekciji

Cjenik usluga ( Službeni vjesnik Grada Vukovara 03/07)

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Danijel Jurković

Koordinator

Željka Sabo