Tvrtka Komunalac d.o.o. od 01. listopada 2022. godine preuzela je poslove pružanja usluge odvoza otpada na području Općine Negoslavci. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, korisnicima usluge sakupljanja otpada smatraju se svi korisnici odnosno vlasnici nekretnina na području Općine Negoslavci. Usluga sakupljanja otpada za korisnike usluge od strane Davatelja usluge uključuje sljedeće:

  • Prikupljanje i prijevoz miješanog komunalnog otpada (MKO) - jednom tjedno,
  • Prikupljanje i prijevoz papira i kartona te otpadne plastike – jednom mjesečno,
  • Prikupljanje i prijevoz glomaznog otpada – jedan odvoz u kalendarskoj godini na obračunskom mjestu Korisnika usluge,
  • Korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta,
  • Pražnjenje spremnika na zelenim otocima,
  • Edukacije i informativni materijali,
  • Dostava Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada,
  • Predaja otpada ovlaštenoj osobi,
  • Odlaganje otpada.

Otpad se sakuplja isključivo putem čipiranih te označenih spremnika sa logom tvrtke Komunalac d.o.o. Spremnici za otpad ne smiju se držati na javnim površinama, osim na dan odvoza kada ih je potrebno postaviti ispred kuće, uz rub ceste, na mjesto prikladno za odvoz najkasnije do 6 sati ujutro.

Spremnici Davatelja usluge ne smiju se puniti preko ruba, a višak otpada koji se odloži uz kantu sakupljati će se isključivo putem doplatnih vrećica tvrtke Komunalac d.o.o.

Vrećice za višak otpada mogu se preuzeti u sjedištu tvrtke Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar. Kupnjom doplatne vrećice osigurali ste i zbrinjavanje viška otpada bez dodatne naknade.