Odvoz glomaznog otpada

Datum objave: 12.01.2018.

Pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada (do 10m3) korisnik usluge ostvaruje jednom u kalendarskoj godini, a zahtjev za odvoz glomaznog otpada upućuje se putem kupona za besplatni odvoz glomaznog otpada.

Popunjen i potpisan kupon korisnik je dužan predati Davatelju usluge najkasnije dva dana prije termina odvoza.

Kupon se može dostaviti:

  • osobno ili poštom u tvrtku Komunalac d.o.o. (Sajmište 174, 32000 Vukovar)
  • popunjen poslati mailom na adresu: glomazni.otpad@komunalac-vu.hr
  • putem eZahtjeva za odvoz glomaznog otpada
  • putem QR koda

Korisnik usluge može zbrinuti glomazni otpad i u količini većoj od 10m3, za koje plaća cijenu odvoza toga otpada do reciklažnog dvorišta ili može glomazni otpad samostalno dovesti na reciklažno dvorište.

Osim glomaznog otpada, Korisnik usluge može tijekom godine zatražiti i odvoz većih količina ostalog komunalnog otpada uz naknadu, a zahtjevi se mogu uputiti mailom na komunalac-vu@komunalac-vu.hr, telefonom na broj: 032/638-511 ili osobnim dolaskom u tvrtku Komunalac d.o.o. (Sajmište 174).

U okviru sakupljanja glomaznog otpada neće se preuzimati: građevinski otpad, opasni otpad te električni i elektronički otpad.

Besplatan odvoz elektroničkog i električnog otpada (veliki i mali kućanski aparati, IT oprema, električni aparti i sl.) tijekom cijele godine možete naručiti putem ovlaštene tvrtke "Metal zec d.o.o." na broj 099/346-5014 ili 091/302-129, ili putem drugih ovlaštenih sakupljača EE otpada.

Ukoliko niste korisnici ulsuge odvoza otpada ili na vrijeme ne prijavite odvoz glomaznog otpada putem kupona ili kupon ne dostavite u roku, glomazni otpad neće biti preuzet!