Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Lovas

Lovas, Opatovac

Komunalni otpad Glomazni otpad Odvoz papira Plastika
Ponedjeljkom 09. travanj, 17. rujna 27.01., 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12. 08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 30.04., 28.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.