Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13) svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Bogdanovci obveznici su korištenja komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada na području Općine Bogdanovci.

Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je javiti se osobno u tvrtku Komunalac d.o.o ili putem e-maila na
info@komunalac-vu.hr u roku od mjesec dana od dana početka stjecanja vlasništva ili korištenja nekretnine na području Općine Bogdanovci radi prijave ili promjene statusa usluge korištenja usluge odvoza otpada (promjena osnovnih podataka o korisniku, promjena adrese, prijava OIB-a i druge promjene koje utječu na status korisnika). Svaku promjenu statusa, korisnik je dužan potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Za prijavu ili promjenu statusa korisnika potreban je osobni dolazak u tvrtku Komunalac, a obavlja se putem Ugovora o korištenju javne usluge između Korisnika usluge i Davatelja usluge, kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti.

Preuzimanje kanti za otpad može se izvršiti isključivo osobnim dolaskom u upravnu zgradu Komunalca (Sajmište 174, Vukovar) svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 14:30 sati.

Korisnik usluge može odjaviti uslugu odvoza otpada jedino za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi, što je Korisnik usluge - vlasnik nekretnine dužan dokazati. Dokazom se smatra potpisano očitovanje Korisnika usluge - vlasnika nekretnine da se nekretnina ne koristi i dostavljena potvrda o isključenju uređaja za potrošnju pitke vode i/ili električne energije od strane ovlaštenog isporučitelja na području pružanja usluge.

U slučaju odjave usluge, Korisnik usluge - vlasnik nekretnine dužan je Davatelju usluge vratiti zaduženi spremnik za otpad, te podmiriti svo nastalo dugovanje.

Korisnik usluge (pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik) može odjaviti uslugu isključivo obostranim raskidom ugovora ukoliko prethodno dostavi dokaze o prestanku obavljanja djelatnosti.