Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavka 1. a u svezi s člankom 76. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) tvrtka Komunalac d.o.o. obavještava da se ovlašteni predstavnici Naručitelja nalaze u sukobu interesa sa navedenim gospodarskim subjektima:

  1. OPG Boris Molnar, Sotin, Matije Gupca 2, OIB: 50316121321
  2. P.T.O. Šijaković, Sotin, Dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 46514991018

stoga tvrtka Komunalac d.o.o. ne smije s istima sklapati Ugovor o javnoj nabavi.