Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara

Datum objave: 05.02.2018.

Na temelju odredbe članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17) i članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara (Službeni "Vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko Vijeće Grada Vukovara na održanoj 6. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donosi, ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORZAGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA.