Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129,00 59,01, 26,03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora NN 125/11, 64/15
http://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora

Zakon o trgovini NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14
http://www.zakon.hr/z/175/Zakon-o-trgovini

Zakon o hrani NN 81/13, 14/14, 30/15
http://www.zakon.hr/z/467/zakon-o-hrani

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva za prodaju robe izvan prodavaonica NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_66_1534.html

Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15
http://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09, 139/10, 14/14
http://www.zakon.hr/z/119/Zakon-o-op%C4%87oj-sigurnosti-proizvoda

Zakon o predmetima opće uporabe NN 39/13, 47/14
http://www.zakon.hr/z/574/Zakon-o-predmetima-op%C4%87e-uporabe

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 14/14 http://www.zakon.hr/z/266/Zakon-o-tehni%C4%8Dkim-zahtjevima-za-proizvode-i-ocjenjivanju-suglasnosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje NN 125/09, 23/13
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_125_3093.html

Zakon o sanitarnoj inspekciji
http://www.zakon.hr/z/344/Zakon-o-sanitarnoj-inspekciji

Tržni red (Službeni vjesnik Grada Vukovara 05/00)

Odluku o zakupu i cijenama prodajnog mjesta – klupe u Tržnom centru u Borovu Naselju (OU-163/2015 od 26. svibnja 2015. godine)

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Gordan Maul
Tel: +385 32 638 529
Email:
gordan.maul@komunalac-vu.hr