Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15
http://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama

Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
http://www.zakon.hr/z/244/zakon-o-cestama

Odluka o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

(Službeni vjesnik Grada Vukovara 03/03, 3/13)

Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti (službeni vjesnik Grada Vukovara 08/12)

Odluka o uređenju prometa (Službeni vjesnik Grada Vukovara 08/04, 06/08, 04/09, 03/12)

Pravilnik o organizaciji i naplati parkiranja (Službeni vjesnik Grada Vukovara 06/18)
http://www.vukovar.hr/images/stories/files/uon/sluzbeni_vjesnik/2018-06.pdf

Opći uvjeti Ugovora o korištenju parkirališta
http://www.komunalac-vu.hr/pristup-informacijama/odluke-i-akti/akti/

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Gordan Maul
Tel: +385 32 638 529
Email:
gordan.maul@komunalac-vu.hr