Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavka 1. a u svezi s člankom 76. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) tvrtka Komunalac d.o.o. obavještava da se ovlašteni predstavnici Naručitelja nalaze u sukobu interesa sa navedenim gospodarskim subjektima: ZOGO, obrt za poslovne usluge, Privlaka, Josipa Jurja...