Cjenici

Na temelju članka 27. Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošču, Direktor društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara dana 10. prosinca 2019. godine donosi sljedeći ODLUKU O CIJENAMA USLUGE ODLAGANJA OTPADA.