Uprava

Tvrtka Komunalac d.o.o. osnovna je 1954. godine kao javno poduzeće, a godine 1999. postaje trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivač poduzeća je Grad Vukovar i u njegovom je 100% vlasništvu. Temeljni kapital poduzeća je 6.976.000,00 kn.
Odlukom grada Vukovara tvrtka Komunalac je jedina ovlaštena na području Grada za sakupljanje i odlaganje otpada. Otpad sakupljamo iz 23 županije i 3 grada (Vukovar, Sotin i Lipovača). Komunalac d.o.o. koristi i održava odlagalište „Petrovačka dola“, a što je također regulirano Odlukom Grada Vukovara.
Društvo ima Upravu i skupštinu. Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, te vodi poslovanje Društva. Upravu čini direktor, bez ograničenja. Uprava na čelu s direktorom i direktorom za razvoj i tehničke poslove, upravlja i organizira djelatnost svih poslovnih jedinica i odjela, te obavlja druge opće, financijske i kadrovske poslove. Skupština odlučuje o financijskim izvještajima Društva, imenovanju i opozivu člana Uprave i dr. važnim pitanjima.