PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU VALJKA.

Evidencijski broj nabave: E-MV-09/18