Pristup informacijama

Pravo na pristup i ponovnu upotrebu informacija

PRAVO NA PRISTUP I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup...

Cjenici

Na temelju članka 27. Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošću, Direktor društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara, dana 22. listopada 2016. god. donosi ODLUKU O PRODAJNIM CIJENAMA PIJESKA.

Na temelju članka 27. Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošću, Direktor društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara dana 19. prosinca 2016. godine donosi sljedeću ODLUKU O CIJENAMA USLUGE ODLAGANJA OTPADA.

Na temelju članka 27. Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošću, Direktor društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara dana 19. prosinca 2016. godine donosi sljedeću ODLUKU O CIJENAMA PRUŽANJA USLUGA NA DEPONIJI PIJESKA.

Sukladno članku 14.,15. i 16. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vukovara KLASA: 011-01/17-01/11; UR. BROJ: 2196/01-01-18-3 OD 31. siječnja 2018. godine, a nakon ishođene suglasnosti na cjenik javne...