Obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi - obavijest poslovnim partnerima

Datum objave: 19.06.2019.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn).

S obzirom da je Komunalac d.o.o. obveznik javne nabave, svi poduzetnici koji nam isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune i prateće isprave sukladno EU normi (2014/55/EU).

Komunalac d.o.o. nakon ovog datuma neće smjeti izvršavati plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s europskom normom te se stoga za implementaciju elektroničkih računa jednako moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

Napominjemo kako se elektroničkim računom smatra račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune Komunalac d.o.o. neće zaprimati.

Od 1. srpnja 2019. godine Komunalac d.o.o. će, kao obveznik javne nabave, sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem sustava za razmjenu elektroničkih računa.

Molimo Vas da nam elektroničke račune šaljete na e-mail adresu: komunalac-vu@komunalac-vu.hr

Izvor fotografije: AndreyPopov/Depostiphoto