Davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

Datum objave: 26.10.2016.

Temeljem članka 6. stavka 1., 6. i 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, sukladno članku 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj: 3/2016), a u svezi članka 1. Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj: 9/99), Direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara dana 26. listopada 2016. god. raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva Komunalac d.o.o.