Odlaganje otpada na odlagalištu otpada „Petrovačka dola“ provodi se sukladno zakonskim propisima i izdanim dozvolama, a otpad na odlagalište mogu dovesti samo pravne osobe koje imaju odgovarajuće dozvole za prijevoz i sakupljanje otpada, te sklopljen ugovor o odlaganju otpada.

Zahtjev za sklapanje ugovora za odlaganje otpada podnosi se u pisanom obliku poštom (Komunalac d.o.o., Sajmište 174, 32 000 Vukovar) ili e-mailom na odlaganje.otpada@komunalac-vu.hr te se zahtjevu obavezno prilažu svi potrebni dokumenti navedeni u obrascu zahtjeva. Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi konzultacija sa strankom te sklapanje ugovora o odlaganju otpada.

Pravna osoba koja je sklopila ugovor o odlaganju otpada, prilikom dovoza svake pojedine pošiljke otpada mora priložiti odgovarajući prateći list za otpad koji prevozi, a pošiljka otpada važe se na odlagalištu otpada.

Tvrtka Komunalac odbit će preuzeti otpad ukoliko:

  1. Dovezena pošiljka otpada ne odgovara ugovorenom ili ne odgovara vrsti otpada navedenoj na pratećem listu
  2. Prateći list nije propisno popunjen
  3. Dovezena količina otpada premašuje ugovorenu količinu otpada
  4. Dovezena pošiljka otpada sadrži otpad kojeg je zabranjeno odložiti na odlagalište otpada, o čemu će se neposredno obavijestiti nadležnog inspektora zaštite okoliša.
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Koordinator

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
Email:
tomislav.mijok@komunalac-vu.hr