Sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“, broj: 01/02, 06/02, 8/03, 9/05 i 6/09), svi vlasnici i korisnici nekretnina na području grada Vukovara obveznici su korištenja komunalne usluge sakupljanja otpada na području Grada Vukovara.

Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je javiti se osobno u tvrtku Komunalac d.o.o ili putem e-maila na komunalac-vu@komunalac-vu.hr u roku od mjesec dana od dana početka stjecanja vlasništva ili korištenja nekretnine na području Grada Vukovara radi prijave ili promjene statusa usluge korištenja usluge odvoza otpada (promjena osnovnih podataka o korisniku, promjena adrese, promjena broja članova domaćinstva, prijava OIB-a i druge promjene koje utječu na status korisnika). Svaku promjenu statusa, korisnik je dužan potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Prijava ili promjena statusa korisnika vrši se putem propisanog obrasca kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti, te sa odgovarajućim dokazima dostaviti osobno u Komunalac ili mailom na: komunalac-vu@komunalac-vu.hr

Preuzimanje kanti za otpad može se izvršiti isključivo osobnim dolaskom u upravnu zgradu Komunalca (Sajmište 174, Vukovar) svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 14:30 sati.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Referent

Blaženka Šlafhauzer
Tel: +385 32 638 512
Email:
blazenka.slafhauzera@komunalac-vu.hr