Korisnik usluge (fizička osoba) ili njegov nasljednik može odjaviti uslugu odvoza otpada isključivo osobnim dolaskom u tvrtku Komunalac d.o.o. samo ako se prethodno zapisnički utvrdi da se stambeni ili poslovni prostor više neće koristiti zbog smrti, bolesti ili preseljenja korisnika usluge na drugu adresu. U slučaju odjave usluge, korisnik je dužan podmiriti sve do tada nastale troškove te vratiti zaduženi spremnik za otpad.

Korisnik usluge (pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik) može odjaviti uslugu isključivo obostranim raskidom ugovora ukoliko prethodno dostavi dokaze o prestanku obavljanja djelatnosti.

Dokumenti

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Referent

Blaženka Šlafhauzer
Tel: +385 32 638 512
Email:
blazenka.slafhauzera@komunalac-vu.hr