Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13
http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-uređenju

Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik Grada Vukovara 01/02, 06/02, 08/03, 09/05, 06/09)

Cjenik usluga (Službeni vjesnik Grada Vukovara 03/07)

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Zorica Sabljak
Tel: +385 32 638 508
Email:
zorica.sabljak@komunalac-vu.hr

Koordinator

Mirela Leko
Tel: +385 32 638 508
Email:
mirela.leko@komunala-vu.hr