Zakon o grobljima NN 19/98; 50/12
http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

Pravilnik o grobljima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_08_99_1642.html

Zakon o općem upravnom postupku NN47/02
http://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

Odluka o upravljanju grobljima (Službeni vjesnik Grada Vukovara 04/99, 02/09)

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba

Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Grada Vukovara 08/12)

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Josip Pešić
Tel: +385 32 410 554
Email:
josip.pesic@komunalac-vu.hr